Црвени Крста Бања Лука, у својој структури има много чинилаца и сваки има своју намјену и сврху, те заједно чине организовани систем у Црвеном Крста Бања Лука.

organizovanost

Скупштина је највиши орган и чине је делегати из Мјесних организација Црвеног Крста. Сједнице Скупштине се реализују најмање једном годишње, а по потреби више. Њене надлежности су: усвајање годишњег плана и програма рада, усвајање годишњих извјештаја о раду, усвајање извјештаја Надзорног одбора, усвајање годишњег финансијског плана и годишњег финансијског извјештаја.
Градски одбор чини 11 чланова, који су бирани из реда најактивнијих представника Мјесних организација, школских и других институција. Градским одбором руководи предсједник Црвеног Крста Бања Лука, који је уједно и предсједник Скупштине.
Комисије су помоћна тијела Градског одбора, која су формирана по навјажнијим областима рада.

Њихова улога се односи на креирање планова рада и извјештаја о раду по областима. Такође, комисије предлажу и иницијативе, формирају радне групе и организационе одборе, а чине их најистакнутији активисти, сарадници, просвјетни и медицински радниции чланови омладине. Црвени Крст Бања Лука има формираних 7 комисија:

  • Комисија за организацију, развој, кадрова и признања
  • Комисија за подмладак и омладину
  • Комисија за здравствену дјелатност
  • Комисија за добровољно давалаштво крви
  • Комисија за социјално – хуманитарну дјелатност
  • Комисија за информативну и пропагандно издавачку дјелатност
  • Комисија за Службу тражења

Стручна служба има највећу улогу у организацији и припреми свих активности.